2022 -23 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ ഗവ. കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെ രണ്ടു വർഷത്തെ സെക്രട്ടേറിയൽ പ്രാക്ടീസ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ് പ്രവേശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.

സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോഴ്‌സുകൾ, സില്ലബസുകൾ എന്നിവയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ www.sitttrkerala.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

GCI ADMISSION - REVISED DATES
Sl. No. Activity Date
1 One-time Registration & Online Submission of Application begins 21.07.2022
2 Last date of One-time Registration & Application Submission 19.08.2022
3 Publication of Provisional Rank list 23.08.2022
4 Last date for online correction of Applications 27.08.2022
5 Publication of Final Rank list 29.08.2022
6 Interview for Admission 31.08.2022
7 Commencement of Classes 01.09.2022

GCI ഫൈനൽ റാങ്ക്ലിസ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

☛ അഡ്മിഷൻ സമയക്രമം