2023 -24 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ KGTE ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് & ഗാർമെൻറ് ടെക്നോളജി പ്രവേശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.

സ്ഥാപനങ്ങൾ, സില്ലബസുകൾ എന്നിവയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ www.sitttrkerala.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

FDGT ADMISSION 2023-24 - REVISED DATES
Sl. No. Activity Date
1 One-time Registration & Online Submission of Application begins 05.07.2023
2 Last date of One-time Registration fee remittance & Application Submission 14.08.2023
3 Publication of Provisional Rank list and Trial Allotment 17.08.2023
4 Last date for online correction of Applications 20.08.2023
5 Publication of Final Rank List and Allotment 23.08.2023
6 Last Date of Reporting/Joining based on allotment list 23.08.2023
to
25.08.2023
7 Commencement of class 04.09.2023
8 Spot Admission 12.09.2023
to
20.09.2023

☞ കെ.ജി.ടി.ഇ, കെ.ജി.സി.ഇ & ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുക – YouTube വീഡിയോ.

☞ GIFD - ALLOTMENT & FINAL RANK LIST PUBLISHED.