2022 -23 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ KGTE ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് & ഗാർമെൻറ് ടെക്നോളജി പ്രവേശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.

സ്ഥാപനങ്ങൾ, സില്ലബസുകൾ എന്നിവയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ www.sitttrkerala.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

FDGT ADMISSION 2022-23 - REVISED DATES
Sl. No. Activity Date
1 One-time Registration & Online Submission of Application begins 22.09.2022
2 Last date of One-time Registration fee remittance & Application Submission 20.10.2022
3 Publication of Provisional Rank list and Trial Allotment 22.10.2022
4 Last date for online correction of Applications 30.10.2022
5 Publication of Final Rank List and Allotment 31.10.2022
6 Last Date of Reporting/Joining based on allotment list 01.11.2022
to
02.11.2022
7 Commencement of class 02.11.2022
8 Spot Admission 04.11.2022
to
10.11.2022

GIFD സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് സ്പോട് അഡ്മിഷൻ നവംബർ 4 മുതൽ 10 വരെ.

അപേക്ഷകർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ