2022 -23 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് പ്രവേശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.

സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോഴ്‌സുകൾ, സില്ലബസുകൾ എന്നിവയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ www.sitttrkerala.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

DIPLOMA ADMISSION - REVISED DATES
Sl. No. Activity Date
1 One-time Registration & Online Submission of Application begins 14.07.2022
2 Last date of One-time Registration fee remittance 16.08.2022
3 Online Submission of Application ends 16.08.2022
4 Publication of Provisional Rank list and Trial Allotment 24.08.2022
5 Last date for online correction of Applications 27.08.2022
6 Publication of Final Rank List and First Allotment 30.08.2022
7 Last Date of Reporting/Joining based on 1st allotment list 03.09.2022
8 Second allotment 13.09.2022
9 Last date of reporting/ joining based on 2nd allotment 17.09.2022
10 Third allotment 20.09.2022
11 Last date of reporting/ joining based on 3rd allotment 28.09.2022
12 Commencement of First semester class & Induction Programme 29.09.2022
13 District wise counseling at Nodal Polytechnic Colleges 10.10.2022
to
14.10.2022
14 Second Spot admission at Institution (if any) 19.10.2022
to
22.10.2022
15 Admission closes 25.10.2022

ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനം - മൂന്നാം അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രവേശനം ലഭിച്ചവർ 28-09-2022 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുൻപായി പ്രവേശനം ലഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുമായി നേരിട്ട് ഹാജരായി അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ്.

Admissions to the following diploma programs at Sree Narayana Institute of Technology, Adoor, Pathanamthitta started provisionally in compliance with WP(C) No. 26171/2022, subject to affiliation.

1. Automation and Robotics
2. Cyber Forensics and lnformation Security
3. Artificial Intelligence and Machine Learning

അലോട്മെന്റ് ലഭിച്ചവർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

NCC Quota - Ranklist - Published