2024 -25 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് പ്രവേശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.

സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോഴ്‌സുകൾ, സില്ലബസുകൾ (പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒഴികെ) എന്നിവയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ www.sitttrkerala.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

2024-25 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ റെഗുലർ അഡ്മിഷനു വേണ്ടിയുള്ള One-time രജിസ്ട്രേഷൻ 19.06.2024 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

DIPLOMA ADMISSION - IMPORTANT DATES
Sl. No. Activity Date
1 One-time Registration fee remittance & Online Submission of Application begins 22.05.2024
2 Last date for One-time Registration fee remittance 19.06.2024
3 Online Submission of Application ends 20.06.2024
4 Publication of Provisional Rank list and Trial Allotment 25.06.2024
5 Last date for online correction of Applications 28.06.2024
6 Publication of Final Rank List and First Allotment 01.07.2024
7 Last Date of Reporting/Joining based on 1st allotment list 04.07.2024
8 Second allotment 10.07.2024
9 Last date of reporting/ joining based on 2nd allotment 17.07.2024
10 Commencement of First semester class & Induction Program 18.07.2024
11 District wise counseling at Nodal Polytechnic Colleges 22.07.2024
to
26.07.2024
12 Second Spot admission at Institution (if any) 31.07.2024
to
06.08.2024
13 Third Spot admission at Institution (if any) 12.08.2024
to
16.08.2024
14 Admission closes 15.09.2024

Kind Attention please

AICTE മാനദണ്ഡപ്രകാരം 3 വർഷ Diploma in Hotel Management and Catering Technology എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത പ്ലസ് ടു ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത പ്രോഗ്രാമിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഗവ. അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി പുതിയ ലിങ്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.