2022 -23 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് പ്രവേശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.

സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോഴ്‌സുകൾ, സില്ലബസുകൾ എന്നിവയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ www.sitttrkerala.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

പോളിടെക്‌നിക്‌ ഡിപ്ലോമ - ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള സ്പോട് അഡ്മിഷൻ 23-11-2022 മുതൽ 29-11-2022 വരെ.