2020 -21 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് പ്രവേശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.

സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോഴ്‌സുകൾ, സില്ലബസുകൾ എന്നിവയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ www.sitttrkerala.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

IMPORTANT DATES
Sl. No. Activity Date
1 Online Submission of Application begins 08.10.2020
2 Online Submission of Application ends 19.10.2020
3 Publication of Provisional Rank list & Trial Allotment 22.10.2020
4 Last date for appeal and correction of Applications 24.10.2020
5 Publication of Final Rank List & First Allotment 28.10.2020
6 Last date of Reporting/Joining based on First Allotment List 02.11.2020
7 Publication Second Allotment 05.11.2020
8 Commencement of First Semester Class & Induction Programme 06.11.2020
9 Last date of Reporting/Joining based on Second Allotment List 10.11.2020
7 Publication Third Allotment 13.11.2020
9 Last date of Reporting/Joining based on Third Allotment List 19.11.2020

അപേക്ഷകർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് നിർബന്ധമായും സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ

പോളിടെക്‌നിക് ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനത്തിന്റെ പ്രൊവിഷണൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റും ട്രയൽ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലിസ്റ്റും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അപേക്ഷകർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും, ജനന തിയതിയും നൽകി 'TRIAL RANK DETAILS, TRIAL ALLOTMENT DETAILS" എന്നീ ലിങ്കുകൾ വഴി അവരവരുടെ ട്രയൽ റാങ്കും അലോട്ട്‌മെന്റും പരിശോധിക്കാം. ഓപ്ഷനുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തന്നതിനും, അപേക്ഷകളിൽ തിരുത്തലുകൾ നടത്തുന്നതിനും ഒക്ടോബർ 27 രാവിലെ 10 മണിവരെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രയൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അന്തിമമല്ലാത്തതിനാൽ അപേക്ഷകന് അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലോ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലിസ്റ്റിലോ റാങ്കോ പ്രവേശനമോ ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല.