2020 -21 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് പ്രവേശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.

സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോഴ്‌സുകൾ, സില്ലബസുകൾ എന്നിവയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ www.sitttrkerala.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

അപേക്ഷകർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് നിർബന്ധമായും സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ

രണ്ടാം സ്പോട് അഡ്മിഷൻ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

രണ്ടാം സ്പോട് അഡ്മിഷൻ ഡിസംബർ 3, 4, 5 തീയതികളിലായി.

ഓൺലൈൻ സ്പോട് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഡിസംബർ 1, 2 തീയതികളിൽ.

CLICK HERE FOR SPOT ADMISSION-II SCHEDULE

ബുറേവി ചുഴലിക്കാറ്റും അനുബന്ധിച്ചുണ്ടായേക്കാവുന്ന ന്യൂന്മർദ്ദത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിലെ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജുകളിൽ 04/12/2020 നു നടത്താനിരുന്ന സ്പോട് അഡ്മിഷൻ 05/12/2020 ലേക്ക് മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു.