2023 -24 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് പ്രവേശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.

സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോഴ്‌സുകൾ, സില്ലബസുകൾ (പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒഴികെ) എന്നിവയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ www.sitttrkerala.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

DIPLOMA ADMISSION - REVISED DATES
Sl. No. Activity Date
1 One-time Registration & Online Submission of Application begins 14.06.2023
2 Last date of One-time Registration fee remittance 06.07.2023
3 Online Submission of Application ends 07.07.2023
4 Publication of Provisional Rank list and Trial Allotment 15.07.2023
5 Last date for online correction of Applications 21.07.2023
6 Publication of Final Rank List and First Allotment 27.07.2023
7 Last Date of Reporting/Joining based on 1st allotment list 02.08.2023
8 Second allotment 08.08.2023
9 Last date of reporting/ joining based on 2nd allotment 11.08.2023
10 District wise counseling at Nodal Polytechnic Colleges 17.08.2023
to
22.08.2023
11 Commencement of First semester class & Induction Programme 23.08.2023
12 Second Spot admission at Institution (if any) 05.09.2023
to
11.09.2023
13 Third Spot admission at Institution (if any) 13.09.2023
to
15.09.2023
14 Admission closes 15.09.2023

☞ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് അഡ്‌മിഷനെ പറ്റിയുള്ള YouTube വീഡിയോ.