2023 -24 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ KGCE പ്രവേശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.

സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോഴ്‌സുകൾ, സില്ലബസുകൾ എന്നിവയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ www.sitttrkerala.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

One-time രജിസ്‌ട്രേഷനും അപേക്ഷാ സമർപ്പണവും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.