2022 -23 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ ലാറ്ററൽ എൻട്രി പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് പ്രവേശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.

സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോഴ്‌സുകൾ, സില്ലബസുകൾ എന്നിവയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ www.sitttrkerala.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

LATERAL ENTRY ADMISSION- REVISED DATES
Sl. No. Activity Date
1 Online Submission of Application begins 07.07.2022
2 Last date for One time registration fee remittance 26.07.2022
3 Online Submission of Application ends 26.07.2022
4 Publication of Provisional Rank list 30.07.2022
5 Last date for appeal and correction of Applications 02.08.2022
6 Publication of Final Rank List 04.08.2022
7 Counselling and Admission 17.08.2022
to
22.08.2022
8 Spot Admission if any Upto 30.09.2022 (Govt./Aided)
Upto 30.10.2022 (IHRD/CAPE/SF)
9 Admission closes on 30.10.2022

പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളജുകളിലെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിൽ ഒഴിവുള്ള രണ്ടാം വർഷ നേരിട്ടുള്ള ലാറ്ററൽ എൻട്രി സീറ്റുകളിൽ സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ 27നും 28നും അതതു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തും. www.polyadmission.org/let ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തേണ്ടതാണ്.

☛ ലാറ്ററൽ എൻട്രി സ്പോട് അഡ്മിഷൻ സമയക്രമം