2023 -24 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ പാർട്ട് ടൈം / സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് പ്രവേശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.

സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോഴ്‌സുകൾ, സില്ലബസുകൾ എന്നിവയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ www.sitttrkerala.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

PART-TIME ADMISSION - DATES
Sl. No. Activity Date
1 One-time Registration & Online Submission of Application begins 23.06.2023
2 Last date of One-time Registration fee remittance 14.07.2023
3 Online Submission of Application ends 14.07.2023
4 Publication of Provisional Rank list and Trial Allotment 20.07.2023
5 Last date for online correction of Applications 26.07.2023
6 Publication of Final Rank List and First Allotment 03.08.2023
7 Last Date of Reporting/Joining based on 1st allotment list 14.08.2023 to 18.08.23
12 Commencement of First semester class Programme 16.08.2023
15 Admission closes 15.09.2023

SPOT ADMISSION SCHEDULE